جزوه ی آموزشی طراحی سوالات استاندارد

ساخت وبلاگ
چکیده : /**/   ترتيب نوع سوالات براساساصل ساده به پيچيده       1. سوالات درست و نادرست 2. سوالات چند گزي... با عنوان : جزوه ی آموزشی طراحی سوالات استاندارد بخوانید :
/**/

 

ترتيب نوع سوالات براساساصل ساده به پيچيده

 

 

 

1. سوالات درست و نادرست

2. سوالات چند گزينه اي                                                                                                                                                                

3. سوالات جوركردني

4. سوالات تكميلي

5. سوالات كوته پاسخ

6. سوالات محدود پاسخ

7. سوالات گسترده پاسخ

 

 

اصول پرسش هاي درست – نادرست

 

 

·      تعداد پرسش هاي درست و نادرست را تقريبا برابر قرار داد

بعضي صاحب نظران نسبت 64 تا 67 درصد را براي پرسش هاي غلط پيشنهاد داده اند

·      طول پرسش هاي درست و نادرست تقريبا يكسان باشد

·      از بين جملات و عبارات كتاب استفاده نشود

·      پرهيز از جملات منفي ( متن پرسش را مثبت نوشتن)

·      مختصر كردن دستورالعمل

·       در دوره ي ابتدايي ، كاربرد بيشتري دارد

·      براي افزايش دشواري پرسش ، از نوع اصلاحي استفاده شود .

 

 

 

 

 

 

 

اصول پرسش هاي چند گزينه اي

                                                                                                                                                                                                                             

ü   تجانس  گزينه هاي هر پرسش

ü   هم اندازه بودن گزينه هاي هر پرسش

ü   تنظيم تصادفي گزينه ها

ü   تكميل كنندگي گزينه ها (گزينه هاي هر پرسش مكمل تنه ي  پرسش باشند)

ü   به كار نبردن گزينه هاي  « همه ي موارد» ، «هيچ كدام»، « الف و ب»

ü   منطقي بودن و موجه بودن تمام گزينه ها براي پرسش

ü   به كار نبردن گزينه هاي مترادف (زيرا  به تعداد مترادف ها احتمال پاسخ حدسي را افزايش مي دهد)

ü    به كار نبردن گزينه هاي متضاد ( مگر به گونه اي كه دو به دو با هم متضاد باشند)

ü   منفي ننوشتن پرسش ( مگر زير كلمات منفي خط كشيده شود)

ü   نداشتن منفي مضاعف( حاصل منفي مضاعف مثبت است)

ü   نبودن كلمات تكراري در گزينه ها

ü   متفاوت بودن طول گزينه ي كليد در پرسش هاي مختلف

ü   متفاوت بودن محل گزينه ي كليد در پرسش هاي مختلف

  نبودن اشاره ها ، نشانه ها و واژ ه هاي هدايت كننده به پاسخ

ü   انتخاب گزينه هاي انحرافي از روش اشتباهات رايج فراگيران (گزينه هاي انحرافي قابل قبول به نظر برسد)

ü   ايجاز و اختصار در گزينه ها

ü   كافي بودن تعداد گزينه ها (پرسش هاي چند گزينه اي مي تواند بين 3 تا 8 گزينه باشد . رايج ترين : چهار گزينه اي )

ü   آوردن مفهوم و موضوع اصلي در تنه پرسش .( با خواندن پرسش به تنهايي « بدون گزينه ها »  مفهوم واضح باشد)

ü   تك پاسخي بودن پرسش (فقط يكي از گزينه ها درست يا  درست ترين پاسخ)

 

اصول پرسش هاي جور كردني ( وصل كردني)  

 

ج

§      تعداد گزينه ها بين 8 تا 3 يا 9  مورد باشد ( هم در سوال و هم در پاسخ)

§      تجانس بودن ستون سوالات با ستون پاسخ ها

§      نشانه گذاري ستون ها (پرسش ها و پاسخ ها) متفاوت باشند. مثال يكي از اعداد و يكي با حروف

§      نحوه ي جوركردن مشخص باشد. مثال نوشتن شماره جواب در پرانتز يا وصل كردن با خط به يكديگرند

§      تعداد گزينه هاي جواب حداقل يكي بيشتر از تعداد گزينه هاي سوال باشد

§      گزينه هاي طولاني تر به عنوان ستون سوال  و گزينه هاي كوتاه تر به عنوان ستون پاسخ

§      ستون سوال در سمت راست و ستون پاسخ در سمت چپ باشد

§      كاربرد يك بار يا بيش از يك با رهر كدام از گزينه هاي پاسخ مشخص باشد.( از نوع خوشه اي)

§      تمام گزينه هاي پاسخ منطقي و ظاهرا براي تمام گزينه هاي سوال مناسب باشد

§      تمام گزينه هاي سوال و جواب در يك روي برگه كاغذ باشد

§      گزينه هاي ستون سوال با هم و گزينه هاي ستون پاسخ، هم اندازه باشد.

 

 

 

 

 

 

 

اصول پرسش هاي تكميلي (كامل كردني)

 

 

v  قراردادن جاي خالي پرسش د رنيمه ي دوم آن (ترجيحاً ما قبل آخر)

v  قرار دادن فقط يك جاي خالي در هر پرسش

v  كوتاه و مختصر بودن پاسخ پرسش ها

v  به كار نبردن كلماتي مانند چرا، چگونه، به چه دليل و ....

v  استفاده از افعال رفتاري مانند نام ببريد، تعريف كنيد  و ..... ( براي سوالات كوته پاسخ)

v  استفاده بيشتر از اين نوع پرسش در امتحانات داخلي و ارزشيابي مستمر

v  مكمل بودن دستوري، معنايي، منطقي و املايي بخش حذف شده در پرسش تكميلي

v  استفاده  از اعداد، ارقام و تاريخ هاي   سر راست  در پرسش هاي عددي

v   مشخص كردن دقت پاسخ گويي به پرسش براي مثال : سه مورد از عوامل موثر در رشد گياه را نام ببريد.

 

 

اصول پرسش هاي  انشايي

 

r  واضح و روشن بودن سوالات

r  استفاده از پرسش هاي انشايي فقط براي يادگيري سطوح بالا

r  به كار نبردن كلمات چه كسي، چه وقت، كجا و مانند اينها .( معطوف به پاسخ هاي مشخص و خبري)

r   ندادن پرسش انتخابي در امتحان

r  استفاده از اين نوع پرسش او را امتحانات كتا ب باز

r   مشخص كردن بخش ها يا ويژگي هاي پاسخ و نمره ي هر كدام از آنها

r  مشخص كردن زمان پاسخ گويي به هر پرسش

r  شروع پرسش ها باكلماتي مانند چرا ، چگونه، به چه دليل و ....

r  نوشتن پرسش ها  با افعال رفتاري مانند حل كنيد ، نقد كنيد، توضيح دهيد ، بيان كنيد و ...

r   به كار نبردن پرسش ها با افعا ل مبهم و كلي مانند بحث كنيد ، بررسي كنيد و ....

 

 

 

 

 

 

 

اصول و ضوابط تنظيم پرسش هاي امتحان

 

 

 

­  بازنگري و اصلاح تك تك پرسش هاي در صورت نياز

­   دسته بندي پرسش ها براساس نوع آنها

­  تنظيم پرسش ه ا زساده به دشوار

­  نوشتن راهنماي پاسخ گويي براي هر دسته پرسش

­  كادر بندي و صفحه آرايي برگه هاي امتحاني 

 

 

مشخصات كلي

 

 

 

دستور العمل                                                           رديف  /  پرسش ها   /   شمارك

¯  نوشتن  مشخصات ضروري فراگيران

¯  نوشتن دستورالعمل آزمون

¯  نوشتن دسته هاي پرسش به ترتيب از ساده به دشوار

¯   تعيين و ثبت مدت زمان امتحان

¯  طراحي برگه ي پاسخ نامه

¯  بازخواني دفترچه آزمون

¯   تايپ ، مقاله به تكثير و بررسي نهايي

¯   منگنه زني ، شماره زني، مهر زني و پاكت كردن

 


موضوعات مرتبط: کمک آموزشیجزوه,آموزشی,طراحی,سوالات,استاندارد,...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : شنبه 28 مرداد 1396 ساعت: 0:56